Ditt unika födelsenamn innehåller bitarna av din själs syfte.

Att ta reda på vem du är på själsnivå kan vara en verkligt höjdare i ditt liv. Att verkligen veta om relationen till dig själv. Detta är sannerligen ett första steg för att gå djupt in i hur man utforskar sin livssituation och sedan hur man fortsätter för att få helheten


ALLT ÄR FREKVENS OCH VIBRATION


Soul Purpose System har sina rötter i forntida hebreisk numerologi, kallad skapelsens stjärna gemantria som använder ljudet av de 22 bokstäverna i det hebreiska språket baserat på en konvertering från ljudet av ditt namn.
Ditt namn är inte en slump, du överförde det telepatiskt till dina föräldrar eller personer med stor betydelse i ditt liv, för att ge dig namnet som innehöll de koder som din själ ville att du skulle utforska under denna livstid.


Det var Dr Frank Alper som utvecklade systemet vi använder nu, i sitt arbete
"Moses andliga numerologi. Han överförde också symbolerna och gav de grundläggande tolkningarna av koderna.
Dessa 22 koder baserade på de 22 hebreiska bokstäverna har hittats i den mystiska texten,
Sefer Yetzirah och de avslöjar frekvensen och betydelserna i universum. De finns alla i var och en av oss. De vi ser i vår stjärna är de som vår själ vill att vi ska utforska under denna livstid


LÄSNING AV DINA NAMN

Vi går igenom din stjärna och dina koder på ett djupare sätt, där vi även tar med alla namn som varit viktiga för dig under hela ditt liv och inte minst vad du heter idag.

När du har ett namn med mer än 10 bokstäver visas det som en stjärna.
Med ett kortare namn får du en triangel. Vi talar om innebörden av det i vårt samtal.

Vi tittar på hur dessa namn interagerar med ditt födelsenamn och du får en förståelse för ditt liv idag.
Du får veta var du är på din livsväg, din väg till upplysning.
Du lär känna ditt personliga år och månad så att du har en karta över vilka steg du ska ta och när, och mycket mer.


SEK 1997 krUTFORSKA DIN RELATION, VAR NYFIKEN OCH

BLI MEDVETEN


PROVA DET HÄR TESTET

EXPLORE YOUR RELATIONSHIP,

BE CURIOUS AND

BECOME AWARE


TAKE THIS TEST!

Through Name Optimization, a powerful alchemical process that is now taking place, by being healed and updating my blueprint, which gives me the opportunity to be transformed into the codes that my inner divine core holds. I feel compelled to say that it worked better than expected and absolutely excellent and magical!

Really, with a warm heart, I recommend the finest Gunilla Nordin Hernandez for both Akasha reading and good genuine help to get the best suitable name to make life easier for you. I am eternally grateful to you Gunilla!


Annie RavenEye Sörensdotter

Gunilla gave me such a gift, she has made it possible for me to understand, on a very deep level who I really am and what gifts i have with me in this lifetime. I know now how to move towards my potential and my goals. I feel such gratitude towards Gunilla! Deep deep gratitude!


Lisa

I am so grateful and feel empowered and mirrored! After the reading I have been going back studying the stars feeling supported, it is like the inner picture of myself is more clear.

<3Gunilla made me feel welcome and the way she presented the method she made me even more curious than before. She walked with me through this reading in an enthusiastic and loving way. Gunilla is professional, wise, warm and very intuitive in her way to meet and guide. I really recommend her readings to everyone interested in their own universe.

Charlotte

Your unique birth name holds the pieces of your soul purpose 

To find out who you are at soul level could be a really ahamoment in your life. To really know about the relationship with yourself. This is truly a first step to go deep into how to explore your life situation and then how to continue to get the whole

EVERYTHING IS FREQUENCE AND VIBRATION


The Soul purpose system has it's roots in ancient Hebrew numerology, called the Star of creation gemantria which uses the sound of the 22 letters in the hebrew language based upon a conversion from the sounds of your name.

Your name is not an coincidence, you telephatically transmitted it to your parents or people with great importance in your life, to give you the name which contained the codes your soul wanted you to explore in this lifetime.


It was Dr Frank Alper who developed the system we use now, in his work

"Spiritual numerology of Moses. He also transmitted the symbols and provided the basic interpretations of the codes.

These 22 codes based upon the 22 letters has been found in the mystical text,

Sefer Yetzirah and they reveal the frequence and meanings in universe. They are all contained in each and everyone of us. The ones we see in our star are these who our soul wants us to explore in this lifetimeCOMPLETE SOUL PURPOSE READING OF YOUR NAMES

We go through your star and your codes in a deeper way, where we also include all the names that have been important to you throughout your life and not least what you are called today.

When you have a name with more than 10 letters it shows up like a star.

With a shorter name you get a triangle. We speek about the meaning of that in our call.

We look at how those names interact with your birth name and you get an understanding of your life today.

You get to know where you are on your life path, your path to enlightenment.

You get to know your personal year and month so you have a map of what steps to take and when, and much more.


SOUL PURPOSE READING OF YOUR NAMES

We go through your star and your codes in a deeper way, where we also include all the names that have been important to you throughout your life and not least what you are called today.

When you have a name with more than 10 letters it shows up like a star.

With a shorter name you get a triangle. We speek about the meaning of that in our call.

We look at how those names interact with your birth name and you get an understanding of your life today.

You get to know where you are on your life path, your path to enlightenment.

You get to know your personal year and month so you have a map of what steps to take and when, and much more.SEK 1997 kr