Jag är en kinesiolog med intuition och djup. Min glädje är att arbeta med människor som vill gå vidare i sina liv och som kanske har stagnerat i kroppen eller sinnet. I mitt personliga sökande har kinesiologin gett mig den största förändringen i mitt liv. Det har gett mig tillgång till min kropps kunskap.

Eftersom jag gillar att gå på djupet har det lett till många kurser och därmed en stor verktygslåda med många spännande metoder att arbeta med.

Min personliga utveckling har varit lång och insiktsfull. Det började när jag var 35 år och fick mitt horoskop gjort och tolkat. Det gav mig en insikt att, aha jag känner igen det här, det är därför jag reagerar så här. Förstod en del av mig och vad jag visade andra. En spännande insikt som gav mersmak och jag började läsa mer om astrologi för att förstå mig själv och människor runt omkring mig.

Människor runt omkring var bittra, besvikna och hade ont. Jag ville och vill fortfarande visa att det finns något annat. Det måste vara någonstans djupt där inne. Något som vill se bortom lidandet i våra innersta kryp, där det ligger tryggt och trycker.


Jag hittade en kroppsprocess,Bars-behandling där du kan släppa gamla programmerade tankemönster i din hjärna. Man kommer väldigt snabbt in i ett meditativt tillstånd, hjärnvågorna hamnar på en helt annan nivå. Det ger ett sådant lugn. På samma sätt är det bra att ställa öppna frågor. Vad mer är möjligt? Är detta min tanke? Utan att förvänta sig ett talat svar kan svaret komma i en upplevelse, du hör någon prata eller slänga en mening någonstans.
Som ett komplement till barsbehandlingen gör jag Access Facelift på energinivå.


Det var så Kinesiologin kom till mig. Jag hörde någon berätta för mig om en process i kroppen som löstes med hjälp av kinesiologi. Jag behövde bara veta mer. Kroppen är ett så fantastiskt instrument som med balanserande hjälp kan lyckas läka sig själv. Eftersom det går att prata med kroppen utan att ta med hjärnan är det fantastiskt. Jag behöver inte tänka på vad jag ska göra, men kroppen vet vad den vill ha av mig. Jag använder denna dagligen, bland annat får kroppen välja vad den vill äta och dricka. Om jag någonsin gör något mot min kropps vilja märks det direkt. Magen mår inte bra till exempel. Jag kollar även vad kroppen vill ha för vitaminer och mycket mer som Chakra balanseringsbehandling och Grounding
Det finns egentligen inga gränser för vad du kan begära.

I det här sammanhanget kom jag in på kroppens flöden och var de vägarna går. Då var steget nära att lära sig om bindvävsmassage. Det är en stor samling flöden som går i bindväven och som är beroende av fri passage fram och tillbaka mellan kroppens organ. Dessutom leder nervbanorna där in i ryggraden och ner till svanskotan och vidare ut i kroppen. Det är där i bindväven vi samlar våra slaggprodukter och genom massagen kan vi släppa dessa.


Om skelettet är skevt och ryggraden är sned får vi ont och blockerar även tillförseln av nervbanor. Det är här Dorn-metoden kommer på plats, som kan balansera skelettet på ett enkelt sätt med självhjälpsövningar. Tillsammans med Breuss massagen gör det stor skillnad


Det var ett tag sedan jag dansade karnevalsamba och jag saknade musiken och speciellt ljudet av trumman. Detta ledde mig till ett möte där vi skulle göra en trumresa och hitta vårt kraftdjur. Så spännande och så rätt för mig. Trumman är ett fantastiskt instrument, så jordande och det är som att komma hem. Jag blev därmed påverkad att fortsätta på den shamanska vägen och jag fortsatte med att lära mig de traditionella teknikerna som ingår. Vad spännande var det här, en helt ny värld öppnade sig och kroppen skrek ja, det här är vad jag vill. Det saknas idag, vardagsmagin runt elden med trumman som vägledning, till ditt inre.
Som en del av den peruanska shamanska traditionen jag arbetar med, ger jag
Munay ki riter, Kusay Muju och Nustas gudinnor


När jag såg hur alla bitar föll på plats och gav en helhet med orden flyt, balans och att vara förankrad i sig själv. Det ger mig en fantastisk känsla av att vara levande i nuet. Nuet var framför mig något avlägset. Livet går vidare och det finns alltid nya upptäckter att göra. Ta kontakt med Meta Health eller Metamedicin. Där kan vi genom hjärnröntgen se hur våra symtom blir när blixten slår ner i våra hjärnor. Samma symtom har samma effekt på olika människor. Den mentala delen är otroligt viktig för hur vi mår och hur vi tar upp det mentala i våra kroppar. Det är ett otroligt bra verktyg för att diagnostisera.

Human design är ett sätt för oss att veta hur vi arbetar och hur vi ska fatta våra beslut här i livet. Om vi gör som vi är tränade får vi nog svårare att förverkliga oss själva. Det finns 5 olika typer: Manifestor, Projector, Generator, Manifesting Generator och Reflector. Alla fungerar olika och vi mår bra av att veta vilka vi är. Med hjälp av dina födelseuppgifter hittar du din karta över den person du är. Helt underbart.

Nu har jag kommit till själens nivå, där själen får uttrycka sig på sitt gudomliga sätt. Med hjälp av själsförändringar och de akasha arkiven kanaliserar jag själens önskan att vara och göra här och nu. Det är möjligt att rensa bort negativiteten, som ger dig dina blockeringar av att inte leva fullt ut, som den gudomliga varelse du är.

Mer själsarbete och frekvensen av dina namn är en mycket kraftfull och intressant läsning du kan få. Soul Purpose-systemet är den magiska betydelsen av dina namn med de 22 hebreiska bokstäverna och deras fonetiska ljud som skapar din verklighet.

Min viktigaste upptäckt är när den nordiska Valan eller Völvan kom och krävde att jag skulle gå hennes väg. Det är en väg med mina skuggor, en aldrig sinande väg med de nordiska gudinnorna och gudarna och deras olika energier, en väg för att upptäcka de insikter och uppenbarelser jag får av mina val.

Det har varit ett tufft liv utanför det vardagliga teaterskräddararbetet. En ständig jakt på att komma "hem". Det måste finnas något bortom vardagens möda i denna tredje dimension. Vi har ändå valt att komma hit eller är det så att vi bara måste uppleva att vara i en kropp. Har du någonsin undrat varför vi gör det så svårt för oss själva? Varför alla dessa dramer och trauman? Livet är som en såpopera, eller vad tycker du?ENGLISH

I am a kinesiologist with intuition and depth. My joy is working with people who want to move on in their lives and who may have stagnated in the body or mind. In my personal search, kinesiology has given me the biggest change in my life. It has given me access to my body's knowledge.


Because I like to go in depth, it has led to many courses and thus a large toolbox with many exciting methods to work with.


My personal development has been long and insightful. It started when I was 35 years old and got my horoscope done and interpreted. It gave me an insight that, aha I recognize this, that's why I react like this. Understood part of me and what I showed others. An exciting insight that gave me more taste and I started reading more about astrology to understand myself and people around me.


People around were bitter, disappointed and in pain. I wanted and still want to show that there is something else. It must be somewhere deep in there. Something that wants to seen beyond the suffering in our innermost creeps, where it lies safely and presses.I Found a body process, The Bars treatment where you can release old programmed thought patterns in your brain. You get into a meditative state very quickly, the brain waves end up on a completely different level. It gives such peace. In the same way, it is good to ask open-ended questions. What else is possible? Is this a thought of mine? Without expecting a spoken answer, the answer can come in an experience, you hear someone talking or reed a sentence somewhere. 

As a complent to the bars I do Access Facelift at an energy level.


That's how Kinesiology came to me. I heard someone tell me about a process in the body that was solved with the help of kinesiology. I just needed to know more. The body is such a fantastic instrument that with balancing help can manage to heal itself. Since it is possible to talk to the body without bringing the brain is fantastic. I do not have to think about what to do, but the body knows what it wants from me. I use this daily, among other things, the body gets to choose what it wants to eat and drink. If I ever do anything against my bodys will, it is immediately noticeable. The stomach does not feel good for example. I also check what the body wants for vitamins and much more like Chakra balanceing treatment and Grounding

There are really no limits to what you can ask.


In this context, I got into the body's flows and where those paths go. Then the step was close to learning about connective tissue massage. It is a large collection of flows that go in the connective tissue and which depend on free passage back and forth between the body's organs. In addition, the nerve pathways there lead into the spine and down to the tailbone and further out into the body. It is there in the connective tissue that we collect our slag products and through the massage we can release these.If the skeleton is skewed and the spine is skewed, we get pain and also block the supply of nerve pathways. This is where the Dorn method comes into place, which can balance the skeleton in a simple way with self-help exercises. Together with the Breuss massage, it makes a big differenceIt was a while since I was dancing carneval samba and I missed the music and especially the sound of the drum. This led me to a meeting where we would make a drum journey and find our power animal. So exciting and so right for me. The drum is a fantastic instrument, so grounding and it's like coming home. I was thus influenced to continue on the shamanic path and I went on to learn the traditional techniques that are included. How exciting was this, a whole new world opened up and the body screamed yes, this is what I want. It is missing today, the everyday magic around the fire with the drum as a guide, to your inner self.

As part of the peruvian shamanic tradition I work with, I give the

Munay ki rites, Kusay Muju and the Nustas goddessesWhen I saw how all the pieces fell into place and gave a whole with the words flow, balance and being grounded in itself. It gives me a great feeling of being alive in the present. The present was before me somewhat distant. Life goes on and there are always new discoveries to be made. Get in touch with Meta Health or Metamedicin. There you can see through brain X-rays how our symptoms give as lightning strikes in our brains. The same symptoms have the same effect on different people. The mental part is incredibly important for how we feel and how we absorb the mental into our bodies. It is an incredibly good tool to diagnose.


Human design is a way for us to know how we work and how to make our decisions in this life. If we do as we are trained, we will probably find it more difficult to realize ourselves. There are 5 different types: Manifestor, Projector, Generator, Manifesting Generator and Reflector. Everyone works differently and we feel good about knowing who we are. With the help of your birth data, you will find your map of the person you are. Absolutely wonderful.


Now I have come to the level of the soul, where the soul is allowed to express itself in its divine way. With the help of soul realignment and the akashic records, I channel the soul's desire to be and do here and now. It is possible to clear the negativity, which gives you your blockages of not living fully, as the divine being that you are.


More soulwork and the frequence of your names is a very powerful and interesting reading you can get. The Soul Purpose system is the magical meaning of your names with the 22 hebrew letters and their fonetic sound creating your reality.


The most important discovery of mine is when the nordic Vala or Völva came and demanded me to walk her path. It is a path with my shadows, a never ending path with the nordic goddesses and gods and their different energies, a path to discover the the insights and revelations I gain from my choices.


It has been a tough life outside of everyday theatrical tailoring work. A constant search to come "home". There must be something beyond the toil of everyday life in this third dimension. We have still chosen to come here or is it so that we just have to experience being in one body. Ever wondered why we make it so hard for ourselves? Why all these dramas and traumas? Life is like a soap opera, or what do you think?UTFORSKA DIN RELATION, VAR NYFIKEN OCH

BLI MEDVETEN


PROVA DET HÄR TESTET

EXPLORE YOUR RELATIONSHIP,

BE CURIOUS AND

BECOME AWARE


TAKE THIS TEST