Akasha krönikan finns överallt.
Inte specifikt utanför dig.
Det ligger i aspekten av den 5:e dimensionen i var och en av oss, vår själ.
Där egot är i den 4:e och kroppen i den 3:e dimensionen.

Du kan föreställa dig det som vårt internet, där alla val du någonsin gjort lagras.
Du gör ständigt val, några av dem negativa för dig, som skapar svårigheter när du vill följa din gudomliga energi.
Negativa val och händelser som du har gjort i tidigare liv kan påverka dig lika starkt som om det hände igår.


Föreställ dig att du har en tårta med ett lager för varje liv du har levt och du tappar den på golvet, allt blir en enda röra.
Det liv som var längst bort blandas med det liv du lever idag.
De negativa valen i tidigare liv är lika kraftfulla som de du kanske gjorde igår och påverkar dig lika mycket här i livet.
Därför måste du rensa bort dessa val och blockeringar innan du kan gå vidare som ditt sanna jag och stå i din kraft.


Egot älskar trauma och drama.
Det är därför du så lätt dras in i det här.
Som att titta på någon annan och dras in i den personens val och se det som mer spännande än valen i ditt liv.

När du är i ditt gudomliga flöde där allt går smidigt och överflöd finns kan det kännas tråkigt.
Då kan egot ta över, om du inte känner till din gudomliga energi och det sanna uttrycket för din själ.
Du skapar då något som inte tillhör dig och det kan ge dig problem att gå vidare med livet eller i området där du vill utvecklas.

Det bästa du kan göra är att rensa dina blockeringar och restriktioner.


Vi tittar på, inom vilka områden, var dina största utmaningar finns och hur de känns.
Genom att känna till din själs energi och uttryck,
kan du välja att inte hamna i fallgropar.
Du kan knyta an till människor på ett annat sätt och kan se din livsväg med nya ögon.
Att våga möta dig själv och lära dig att stå på egna ben, innan du går vidare i livet, kan ge så mycket mer och med en större lätthet gå vidare.


Vad kan jag hjälpa dig med?
Att informera dig om din själs gudomliga ursprung och uttryck.
Att hitta själens blockeringar som påverkar dig negativt här i livet.
Så att DU kan göra nya val och gå vidare och hitta nya möjligheter att välja i livet.
Din själs specialiteter, hur vill själen arbeta.

Att se delar av ditt liv där du har en tydlig intention som du vill titta på, till exempel:
Ditt själstema eller livsväg
Att titta på olika delar av din livssituation och hitta dina blockeringar där.


I fortsatta läsningar ka vi gå in på:
Är dina chakran obalanserade?
Detta kan göras vid olika tidpunkter under en längre tid.


Dina guider:
För att se vilka guider du har.
Vad är deras uppgift?
Vad de vill berätta för dig osv.
Detta kan göras vid olika tidpunkter under en längre tid


Vi kan också titta på dina relationer.
En relationsläsning skulle kunna göras med partners, föräldrar, barn.Har vi till exempel haft ett tidigare liv tillsammans?


Din plan för att manifestera vad du vill skapa i ditt liv:
Där har du en intention för det område du vill fokusera på i livet och se om du verkligen är i linje med hur din själ fungerar.


Din framtid:
Vilket utrymme har du för att göra en förändring i livet?
Hur stor är din komfortzon?


Har du påträngande energier i din fysiska verklighet?

Du har kommit så långt att du rensat blockeringarna i din 5:e dimension, du har rensat dina tankar men ändå finns det situationer som kommer tillbaka till dig.

Nu är det dags att titta på din nuvarande situation och göra en rensning.

Hur interagerar du med människor nära dig?
Känner du dig uttömd av att ansluta till andra?
Vi tittar på din livskraftsenergi, var kommer den ifrån?
Hur byter du din energi?


Det finns många ingångar för att hitta exakt det du vill fokusera på.
Det är viktigt att du har din avsikt tydlig för dig.


Vad vill du fokusera på och arbeta med i ditt liv just nu och se en förändring inom det närmaste halvåret?


Jag behöver veta:
Ditt fullständiga namn vid födseln,
Ditt nuvarande namn,
Ditt födelsedatum,
Helst födelsetid,
Platsen där du föddes
Din nuvarande adress.


Att kunna läsa var man bor och om det finns oönskade energier och att rensa dem.

Innan du bestämmer dig för vilken typ av läsning som kommer att gynna dig, skulle jag vilja ha ett visionssamtal, för att du ska få ut det mesta av läsningen. Vad ska vi fokusera på?
När det är dags för den riktiga läsningen
Vi har ett samtal över Zoom och jag gör en inspelning av vad vi pratar om, så att du kan lyssna så många gånger du behöver.
Jag är ansluten till mina guider när vi pratar.Du investerar:
Grundläsning 1997 kr

Du betalar i förskott och sedan börjar jag med din läsning som kommer att ta ett par timmar i förberedelse, vi pratar ca 1 1/2 timme och du får en inspelning av vårt samtal. Jag kommer att göra en rensning av dina blockeringar och jag kommer att rensa oöskade energier i ditt hem för din komfort.

Du får en hemuppgift att läsa, din rensning under 21 dagar efteråt för att ställa om din hjärna i nya banor


eller swish: 0733441788
Skriv mötestyp i swishmeddelandet så skickar jag länken för att boka din session.


När du har gjort din första inledande läsning kan vi gå ännu djupare in i ditt tidigare och till och med nuvarande liv för att få dig att förstå vad som ligger djupt inuti dig
Jag ser fram emot att få kontakt med dig!The Akasha Chronicle is everywhere.

Not specifically outside of you.

It lies in the aspect of the 5th dimension in each of us, our soul.

Where the ego is in the 4th and the body in the 3rd dimension.


You can imagine it as our internet, where all the choices you have ever made are stored.

You are constantly making choices, some of them negative for you, that create difficulties when you want to follow your divine energy.

Negative choices and events that you have made in previous lives can affect you as strongly as if it were yesterday it happened.

Imagine that you have a cake with a layer for every life you have lived and you drop it on the floor, everything becomes a mess.

The life that was furthest away is mixed with the life you live today.

The negative choices of past lives are as powerful as the ones you may have made yesterday and affect you just as much in this life.

Therefore, you need to clear these choices and blockages before you can move on as your true self and stand in your power.


The ego loves trauma and drama.

That's why you're so easily drawn into this.

Like looking at someone else and being drawn into that person's choice and seeing it as more exciting than the choices in your life.


When you are in your divine flow where everything goes smoothly and abundance exists, it can feel boring.

Then the ego can take over if you don`t know your divine energy and the true expression of your soul.

You then create something that does not belong to you and it can give you problems to move on with life or in the area where you want to develop.


The best thing you can do is to clear your blockages and restrictions.

We look at, in which areas, where your biggest challenges lie and what they feel like.

By knowing the energy and expression of your soul,

you can choose not to fall into pitfalls,

you can connect to people in a different way and be able to see your life path with new eyes.

Dare to face yourself and learn to stand on your own two feet, before moving on in life, can give so much more and a greater ease to move on.


What can I do for you?

To inform you about the divine origin and expression of your soul.

To find the blockages of the soul that affect you negatively in this life.

So that YOU can make new choices and move on and find new opportunities to choose in life.

Your soul's specialties, how does the soul want to work.


To continually look at parts of your life where you have a clear intention you want to look at, such as:

Your soul theme or life lesson

To look at different parts of your life situation and find your blockages there.
We look at:

Your chakra inbalances

This can be done at different times for a longer period of time.


Your guides:

To see what guides you have.

What is their task?

What they want to tell you etc.

This can be done at different times for a longer period of time


We can also look at your relationships.

A relationship reading

could be done with partners, parents, children.

Have we have had a previous life together f.ex?


Your blueprint to manifest what you want to create in your life:

There you have an intention for the area you want to focus on in life and see if you are really in line with how your soul works.


Your future:

What space do you have to make a change in life?

How big is your comfort zone?


Do you have intrusive energies in your third level reality?

you have come so far that you cleared the blocks in your 5th dimension, you have cleared your thoughts but still there are situations that come back to you. Now has the time come to look at your present situation and do a clearing.


How do you interact with people close to you?

Do you feel depleted connecting to others?

We look at your vital force energy, where does it come from?

How do you exchange your energy?


There are many inputs to find exactly what you want to focus on.

It is of importance that you have your intention clear to you.

What do you want to focus on and work with in your life right now and to see a change within the next six months?


I need to know:

Your full name at birth,

Your current name,

Your date of birth,

Preferably time of birth,

The place where you were born

Your current address.

To be able to read where you live and if there are unwanted energies and to clear them.


Before you decide what kind of reading that will benefit you, I would like to have a vision call, for you to get the most out of the reading.What we shall focus on?
When the time comes for the real reading
We have a conversation over Zoom and I make a recording of our conversation, so you can listen as many times as you need.

I'm connected to my guides when we are talking.You invest:

Basic reading SEK 1997


You pay in advance and then I start with your reading which will take a couple of hours in preparation, we talk for an hour and half and you will have a recording of our conversation. I will do a clearing of your blockages and I am going to do a clearing of your home space for the comfort in your future life.

You get homework to read, your cleanse for 21 days afterwards to rewire your brain

Do your investment here:
or swish: 0733441788

Write the appointment type in the swish message and I'll send you the link to book your session. When you have done your first initial reading we can go even deeper into your your past and even present life to make you understand what lies deep down inside of you

I am looking forward to connect with you!UTFORSKA DIN RELATION, VAR NYFIKEN OCH BLI MEDVETEN


PROVA DET HÄR TESTET

EXPLORE YOUR RELATIONSHIP,

BE CURIOUS AND BECOME AWARE


TRY THIS TEST